7/15/2552

แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ

ขอให้ทุกเครือข่ายแจ้งชื่อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทสการศึกษา ระดับเครือข่าย ได้ที่นี่ โดยคลิกเข้าไปพิมพ์แจ้งที่ "ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้ โดยให้พิมพ์ข้อความให้ครบถ้วนตามแบบที่ส่งไปให้ คือ ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ได้รับแต่งตั้งเป็น และเบอร์โทร